CONVOCATÒRIA ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE AEG

Benvolguts companys de l’Associació d’Enginyers Geòlegs de Catalunya, per la present s’obre a partir del dia 20 de Novembre de 2017 la convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva de L’Associació d’Enginyers Geòlegs. Les candidatures s’han de registrar per correu electrònic a les següent adreça: aegcat@gmail.com
Des de la que es confirmarà haver-la rebut adequadament o si està incomplerta per algun motiu.

CANDIDATURES
D’acord amb l’Article 15 dels Estatus de AEG:

1. Regeix, administra i representa l’associació. La Junta directiva, que componen el president, el vice-president, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

Totes les candidatures han d’incloure els següents càrrecs:

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
SECRETARI
TRESORER
VOCALS (MINIM DE 2)

TERMINI PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
El termini de presentació de candidatures es de 15 dies d’acord amb els estatuts, però s’amplia fins a un mes amb l’objectiu de facilitar al màxim la formació de candidatures, per tal seran acceptades les candidatures lliurades fins el dia 20 de Desembre de 2017.

DIVULGACIÓ DE LES CANDIDATURES
D’acord amb els estatus de l’AEG, art 14, punt 4 “Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president”. Degut a que no hi ha actualització de dades d’adreces físiques dels associats, les candidatures es comunicaran per correu electrònic i es penjaran a la pagina web de l’AEG (http://aegcat.plisweb.com/), tanmateix les candidatures podran adjuntar carta de presentació per enviar als associats i penjar-la a la pagina web.

ELECCIONS
Un cop validades les candidatures es fixarà data, lloc i hora de l’Assemblea General per procedir a votació amb presencia física dels Associats, així com el sistema de vot electrònic per aquells associats que el desitgin. Els vots amb presencia física el dia de l’Assemblea General es faran amb papereta tancada, però l’electrònic haurà de dur les dades del votant pel que la privacitat del voto queda garantida només en la forma presencial, el que no eximeix de que les dades de qui voti per via electrònica es mantindran en privacitat absoluta i amb l’únic objectiu de recomptes sol·licitats per les candidatures.

COMIAT DE L’ACTUAL JUNTA
Per la present os agraïm la confiança i animem a tots els Associats a presentar candidatures. Hi ha reptes molt importants pel col·lectiu que requereixen d’un nou impuls, especialment amb la refundació de la titulació a “Enginyer Geòleg i Mediambiental”.

Os recordem que l’actual President, d’acord amb els actuals Estatuts de l’AEG, no es pot presentar a reelecció i per tal es necessari l’existència de candidatures.
Alfons Carcolé i Galea
President AEG de Catalunya

Create a free web site at www.plisweb.com